English for Hotel หลักสูตรบทสนทนาภาษาอังกฤษ


แนะนำหลักสูตร

สถาบันGrowing Academy ของเราจัดอบรมหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนา ทักษะ ทัศนคติ ในการให้บริการ

ประเภทหลักสูตร รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร
หลักพื้นฐานในการทำงาน TA-1 เส้นทางสู่การเป็นพนักงานดีเด่น เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือพนักงานเข้าใหม่
ผู้เข้าอบรมจะได้คิดทบทวนว่า "เราทำงานเพื่ออะไร", เสน่ห์ของงานบริการคืออะไร"
เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของกฎเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมในการทำงานผ่านการทำกิจกรรมอีกทั้งจะได้ฝึกคิดพิจารณาว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราเป็นพนักงานที่บริษัทต้องการ แล้วกำหนดพฤติกรรมที่ควรทำอย่างเป็นรูปธรรม
TA-2 ระบบการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น
Hou Ren Sou
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือพนักงานเข้าใหม่
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะสำคัญของคนทำงาน
อาทิ เรียนเทคนิคการจัดตารางงานหรือวิธีการจัดงานตามลำดับความสำคัญก่อนหลังผ่านการทำกิจกรรม, รู้จักเทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรตามหลัก HOU-REN-SOU อีกทั้ง เรียนรู้หลักการวางแผนจัดการงาน PDCA ว่าคืออะไร แล้วนำไปปรับใช้ได้จริงกับงานของตน
ประเภทหลักสูตร รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร
การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
(การบริการด้วยความสดใสร่าเริง)
TB-1 โดดเด่นในงานบริการด้วยหลักการทั้ง 5 เป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานในงานบริการทั้ง 5 (การทักทาย, การแสดงออกทางสีหน้า, ภาพลักษณ์, สำนวนวาจา, ท่าทาง) ซึ่งจะช่วยทำให้การบริการของคุณทำให้ลูกค้าประทับใจได้ในครั้งแรก ยกระดับการบริการให้ดีขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น
และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติตามหลักดังกล่าวได้จริง เราจึงมีกิจกรรมให้ฝึกปฏิบัติมากมาย เมื่อได้ฝึกหลายๆครั้ง ก็จะทำให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ
TB-2 สร้างธุรกิจบริการให้ยั่งยืนด้วย QSC QSC คือ อะไร? ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของมัน
เราจะคิดพิจารณากันว่าทำไม Q S C (Quality, Service, Cleanliness) ถึงได้จำเป็นต่องานด้านบริการ แล้วเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจ อะไรคือสิ่งที่เราทำได้ในทันที พร้อมทั้งกำหนดแผนงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับ QSC ของร้าน
TB-3 ส่งรอยยิ้มด้วยเสียงผ่านสาย เรียนรู้ว่าอะไรคือหลักสำคัญในการรับโทรศัพท์, จะเตรียมตัวอย่างไร และ ควรทำอย่างไรจึงจะสามารถส่งรอยยิ้มไปถึงลูกค้าที่อยู่ปลายสายได้
ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกทักษะพื้นฐานในการรับโทรศัพท์ เรียนรู้คำพูดที่ควรใช้เมื่อยกหูรับโทรศัพท์ อีกทั้งทักษะในการตอบรับโทรศัพท์อย่างนอบน้อมมีมารยาท และการใช้คำพูดที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกวางใจที่มีเราให้บริการ
TB-4 เปลี่ยนการร้องเรียนให้เป็นของขวัญ เป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการจัดการกับเรื่องร้องเรียนตามกฎของ Goodmanและวิธีการรับมือเรื่องร้องเรียนหรือการรับมือปัญหาเบื้องต้น
หลักสูตรนี้ จึงรวมเอาหลักสำคัญ อาทิ การปรับอารมณ์, การเข้าควบคุมสถานการณ์, การพูดทวนสรุปเหตุการณ์ มาไว้ในกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติที่จะให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ
นอกจากนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรทำและกรณีตัวอย่างในการรับเรื่องร้องเรียน จะยิ่งช่วยทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้จริงยิ่งขึ้น
TB-5 ภาพลักษณ์ของเรา คือ ภาพลักษณ์องค์กร เป็นหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ พนักงานที่ต้องพบปะลูกค้า
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วีธีการลุก-นั่ง, การเดิน, การรับส่งของ ที่ถูกต้องในการให้บริการและฝึกปฏิบัติจนทำได้ รวมถึงการดูแลความสะอาด การแต่งตัว ฯลฯ เพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเมื่อพบเห็น ส่งเสริมให้ความประทับใจแรกที่ลูกค้ามีให้กับเราดียิ่งขึ้น เพราะพนักงานเป็นสื่อสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้
TB-6 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่องานบริการ (ร้านอาหาร) เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานด้านงานบริการในร้านอาหาร, คำทักทายลูกค้าเบื้องต้น, การรับออร์เดอร์, คำขอโทษ, การคิดเงิน, การบอกทาง และประโยคพื้นฐานในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ในเบื้องต้น และสามารถตั้งคำถามเพื่อทวนความเข้าใจ
ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการฟัง-พูดภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาพื้นฐานและการแสดงบทบาทสมมติที่เกี่ยวกับงานบริการในร้านอาหาร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการให้บริการลูกค้าต่างชาติ
TB-7 เคล็ดไม่ลับ จับใจลูกค้า Sales Approach เป็นหลักสูตรที่จะได้เรียนรู้วิธีการเข้าหาลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ว่าอัตราการกลับมาใช้บริการของลูกค้าเพิ่มขึ้นได้ หากพนักงานเข้าใจหลักปฏิบัติ "8 ขั้นตอนของพนักงานขาย" และปฏิบัติได้สอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าขณะเลือกซื้อสินค้า นอกจากนี้ กิจกรรมในการฝึกอบรมจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอสินค้าที่พนักงานขายพึงรู้ และเพิ่มพูนคลังคำพูดสำหรับสนทนากับลูกค้าให้มีมากขึ้น พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะต่างๆเสมือนปฏิบัติงานจริง ผ่านการแสดงบทบาทสมมติด้วย
ประเภทหลักสูตร รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร
เสน่ห์และความมหัศจรรย์ของ
การมีจิตบริการ
TC-1 Hospitality & Growing
ก้าวหน้าอย่างมีเป้าหมายด้วยจิตบริการ
Hospitality คือ การมีจิตบริการ ผู้เข้าอบรมจะ ได้ทำความเข้าใจเรื่องจิตบริการและสามารถถ่ายทอดออกมาทางการกระทำได้ในทันที เราจะเรียนรู้เรื่องนี้ผ่านกรณีตัวอย่างต่างๆ รวมถึงตัวอย่างของจิตบริการแบบญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ยังจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการทำงานด้วยใจที่ใฝ่หาความก้าวหน้า ทำให้ตนเองเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะคนๆหนึ่งของสังคม ผ่านกิจกรรมการฝึกตั้งเป้าหมายและวางแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม
หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้สัมผัสกับความยอดเยี่ยมของงานบริการ และรู้สึกภูมิใจที่จะก้าวหน้าไปในสายงานบริการ
TC-2 บริการอย่างไร เพื่อมัดใจลูกค้า ผู้เข้าอบรมจะได้ลองคิดหาวิธีให้บริการลูกค้า ที่ไม่เพียงแค่ทำให้ลูกค้าพอใจแต่ซาบซึ้งกับการบริการที่มอบให้ และลองคิดวิธีบริการลูกค้าที่เป็นแบบฉบับเฉพาะของร้านตน
ทุกคนจะได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวการให้บริการที่แต่ละคนทำอยู่ พร้อมเรียนรู้ว่าการบริการแบบไหนที่ควรทำ โดยคิดพิจารณาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ
นอกจากนี้ ยังจะได้ฝึกจินตนาการจากลักษณะของลูกค้าที่เราสังเกตเห็น ทั้งการแต่งกาย, หน้าตา, บุคลิกท่าทาง แล้วสร้างสรรค์บริการที่จะทำให้ร้านเป็นร้านที่ลูกค้า "อยากจะกลับมาอีก"
TC-3 รู้จัก รู้ใจลูกค้าชาวญี่ปุ่น เนื่องจากชาวญี่ปุ่นที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีมากขึ้นทุกปี เราจึงควรที่จะให้การบริการลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่มาที่ร้านได้อย่างเข้าใจในวัฒนธรรมและลักษณะนิสัยของคนญี่ปุ่น
หลักสูตรนี้ จึงถูกออกแบบมาเพื่ออบรมให้พนักงานสามารถให้บริการลูกค้าชาวญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกในที่สุด ผู้เข้าอบรม นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการสไตล์ญี่ปุ่นแล้ว ยังจะได้ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในงานบริการอีกด้วย
ประเภทหลักสูตร รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร
สร้างทักษะสำหรับผู้นำมือใหม่ TD-1 สื่อสารอย่างไรให้เป็นผู้นำมือเก่ง เป็นหลักสูตรที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นของผู้ที่เป็นหัวหน้า
ในการที่จะทำให้งานดำเนินไปโดยทุกคนร่วมมือกันและมุ่งสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันนั้น การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เป็นหัวหน้าต้องใส่ใจ
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานของการสื่อสาร คือ "ทักษะการฟัง" และ "ทักษะการพูด" โดยจะสลับกับการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ในทันที
TD-2 สอนงานอย่างไรให้มีชั้นเชิง เป็นหลักสูตรที่จะได้เรียนรู้ทักษะสำคัญในการสอนรุ่นน้องหรือลูกน้อง
และจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ในการสอนงาน อีกทั้งทักษะการสอนที่จะสามารถให้คำแนะนำผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมและการสมมติสถานการณ์ต่างๆ ควบคู่ไปกับการย้อนคิดถึงการสอนงานที่ตนเคยทำจริงๆ
TD-3 เส้นทางสู่ความสำเร็จด้วย
Team Building
เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่อง Team Building ที่จะช่วยยกระดับการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม ว่าอะไรคือการทำงานเป็นทีม อะไรคือประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม และทำอย่างไรถึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนั้น
อีกทั้ง เข้าใจด้วยว่าทำอย่างไรถึงจะดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาแล้วทำให้งานของทีมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกคน
TD-4 สร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุขด้วย
Happy Cycle และ วัฒนธรรมการชมเชย
เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลจัดการงานที่จะช่วยทำให้ลูกน้องมีแรงจูงใจในการทำงานและพอใจกับการทำงานมากขึ้น
โดยเราจะนำการบริหารงานของโรงแรม Ritz Carlton และ Disney Land มาเป็นตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคิดพิจารณาว่าจะทำอย่างไรกับงานในปัจจุบันของตน วิธีทำงานให้มีความสุขยิ่งขึ้นคืออะไร และเรียนรู้สิ่งสำคัญในการทำให้ที่ทำงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่จริงใจให้แก่กันระหว่างเพื่อนร่วมงาน ก่อเกิดเป็นวงจรแห่งความสุข (Happy Cycle) ในที่ทำงาน
ประเภทหลักสูตร รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร
การพัฒนาผู้สอนงาน TE-1 Teaching :
4 ทักษะการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากร
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะการสอน อันเป็นทักษะสำคัญในการฝึกอบรมบุคลากร
ด้วยการสอนงานที่ถูกต้องเหมาะสม เราสามารถทำให้พนักงานเข้าใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์เป็นกำลังสำคัญของบริษัทได้ตั้งแต่เริ่มต้น และเมื่อประกอบกับองค์ประกอบอื่นที่ทำให้พนักงานรักในองค์กรด้วยแล้ว พนักงานที่ได้รับการฝึกสอนอย่างถูกต้องจะทุ่มเททำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอย่างเต็มที่
ในหลักสูตรนี้ เราจะได้เรียนรู้ทักษะการสอนและวิธีการฝึกอบรมพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความแตกต่างของเนื้อหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้สอนต่างคน
TE-2 Coaching :
ปลดล็อคศักยภาพในตัวบุคลากร
เรียนรู้ทักษะการโค้ช ซึ่งเป็นวิธีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้องเพื่อดึงเอาศักยภาพและความต้องการที่มีในตัวลูกน้องออกมา เพื่อปลดล็อคข้อจำกัดและพัฒนาขีดความสามารถของลูกน้องให้สูงขึ้นไปอีกขั้น
ทักษะนี้จะกระตุ้นให้ลูกน้องหรือรุ่นน้องคิดเรื่องต่างๆด้วยตนเอง โดยอาศัยการพูดคุยที่สอดคล้องกับลักษณะของลูกน้องแต่ละคน
และไม่ใช่เป็นการบอกให้กระทำ แต่เป็นการสื่อสารที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกน้องหรือรุ่นน้องสามารถลงมือปฏิบัติเรื่องต่างๆได้ด้วยความคิดของตน บนพื้นฐานของแรงบันดาลใจอันแรงกล้า
TE-3 Counseling :
จัดระเบียบความคิดด้วยคำปรึกษา
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะการให้คำปรึกษา เมื่ออีกฝ่ายติดอยู่ในความคิดเชิงลบ
เมื่อลูกน้องของคุณเกิดความรู้สึกท้อแท้ขาดแรงจูงใจในการทำงาน มีความกระตือรือร้นต่ำหรือมีปัญหาคับข้องใจที่ส่งผลต่อการทำงาน เราจะพูดคุยหรือแนะนำลูกน้องอย่างไรเพื่อกระตุ้นให้แรงจูงใจในการทำงานของพวกเขากลับมา
หลักสูตรนี้ไม่ใช่การอบรมในเรื่องของจิตวิทยา แต่เป็นการอบรมในเรื่องการพัฒนาลูกน้องให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการทำงานโดยรวม
ประเภทหลักสูตร รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร
TD-5
(fr.TD-4)
การสร้าง “วงจรแห่งความสุข” ในที่ทำงาน
ด้วย Happy Cycle
เป็นหลักสูตรที่จะเผยให้รู้ถึงความลับแห่งความสุขของผู้ทำงานบริการตามหลัของ Ritz Carlton
ผู้เข้าอบรมจะได้ทำความเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดวงจรแห่งความสุขและความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร อะไรคือจิตวิญญาณของการบริการ บริษัทจะช่วยเพิ่มแรงงบันดาลใจในการทำงานให้พนักงานได้อย่างไร  อีกทั้ง จะได้ฝึกปรับเปลี่ยนความคิดจากลบเป็นบวกด้วยแบบฝึกหัดตรวจสอบตนเองและแบบฝึกหัดปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นและความสุขในการทำงานให้มีมากขึ้น
TD-6
(fr.TD-4)
แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยการชมเชย เป็นหลักสูตรที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “ทักษะการชม” และ “ทักษะการตักเตือน” ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญของ Tokyo Disneyland หลักการนี้จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องในที่ทำงาน ช่วยกระตุ้นลูกน้องให้มีพฤติกรรมด้านบวกในการทำงาน ผู้เข้าอบรมจะได้รู้ถึงหลักคิดที่ทำให้พูดชมผู้อื่นได้ง่ายขึ้น และจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการชมหรือพูดตักเตือนผู้อื่น เพื่อนำไปปรับใช้และสร้างวัฒนธรรมการชมเชยให้เกิดขึ้นกับองค์กรของตนต่อไป เมื่อสถานที่ทำงานมีความสุข ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย
ประเภทหลักสูตร รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร
TE-4
(fr.TE-2,3)
บริหารคนถูกต้อง รู้จักลูกน้อง 4 ประเภท การพัฒนาบุคลากรเป็นงานสำคัญของผู้เป็นหัวหน้างาน เพื่อที่จะเลือกวิธีการพัฒนาลูกน้องได้อย่างเหมาะสม หัวหน้าต้องเข้าใจขีดความสามารถและรับรู้ถึงสภาวะจิตใจของลูกน้องแต่ละคน ผู้เข้าอบรมจะได้รู้จักรูปแบบของลูกน้อง 4 ประเภท ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการวิเคราะห์ลักษณะลูกน้องที่ตนดูแลอยู่ เพื่อที่จะบอกว่าควรจะใช้เทคนิคใดระหว่าง Teaching, Coaching หรือ Counseling ในการช่วยให้ลูกน้องทำงานได้ดีขึ้นและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป ซึ่งเทคนิคต่างๆ ดังกล่าว ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมต่อในหลักสูตร TE-1, TE-5 และ TE-6
TE-5
(fr.TE-2)
ปลดล็อคศักยภาพลูกน้องด้วย Coaching เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร TE-4 เมื่อทุกคนวิเคราะห์แล้วว่าลูกน้องเป็นคนที่มีศักยภาพแต่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างเสริมทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการโค้ชพนักงานผ่านทางกิจกรรมและการลองปฏิบัติจริงตามบทบาทสมมติ เพื่อเข้าใจว่าอะไรคือผู้ฟังที่ดี อะไรที่เรียกว่าการยอมรับ อีกทั้งจะได้รู้ถึงประโยชน์และเข้าใจความสำคัญของการตั้งคำถาม พร้อมทั้งเพิ่มคลังคำถามที่จะนำไปปรับใช้ได้จริง ผู้เข้าอบรมจะสามารถแนะแนวให้ลูกน้องมีความคิดเป็นของตนเองและมีแรงบันดาลใจในการทำงาน ไม่ต้องมีหัวหน้าคอยสั่งการอยู่ตลอด ทำให้การทำงานของลูกน้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
TE-6
(fr.TE-3)
ช่วยลูกน้องจัดการความคิดด้วย Counseling เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร TE-4 เมื่อทุกคนวิเคราะห์แล้วว่าลูกน้องของตนเริ่มหมดแรงจูงใจในการทำงาน มีความกระตือรือร้นต่ำหรือมีปัญหาคับข้องใจที่ส่งผลต่อการทำงาน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเรื่องการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนต่างๆ ในการให้คำปรึกษา เริ่มจากการสร้างความไว้วางใจ การทำให้ลูกน้องเข้าใจปัญหาด้วยตนเอง และสุดท้ายสามารถนำไปสู่การหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยตนเองและกลับมามุ่งมั่นกับการทำงานได้หลักสูตรนี้ไม่ใช่การให้คำปรึกษาแบบนักจิตวิทยา แต่เป็นการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาลูกน้องให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการทำงาน
ประเภทหลักสูตร รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร
การพัฒนาสุดยอดผู้จัดการร้าน TF-1 สร้างเสริมศักยภาพทางความคิด สู่ความเป็นสุดยอดผู้จัดการ ปลูกฝังความรู้พื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้จัดการสาขาหรือผู้จัดการร้าน ให้เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบพื้นฐานของผู้จัดการ ทั้งการดูแลด้านผลกำไร ยอดขาย การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การบริหารและพัฒนาพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท อีกทั้ง เรียนรู้เกี่ยวกับสูตรของความเป็นผู้นำและสมดุลของ IQ/ EQ/ SQ ด้วย
TF-3 สร้างลูกค้าประจำ ทำได้ด้วยใจและกลยุทธ์ การทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำเป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจปรารถนา
การบริการให้ลูกค้าประทับใจเมื่ออยู่ที่ร้านเป็นหัวใจสำคัญ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหลังใช้บริการก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาอีก หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของการมีลูกค้าประจำ, ให้แนวคิดเรื่องการพูดถึงประโยชน์ของสินค้าและบริการของตน รวมไปถึงการวางกลยุทธ์ให้ตรงตามประเภทลูกค้า ทั้งกลุ่มเป้าหมายและไม่ใช่เป้าหมาย เพื่อนำไปปรับใช้กับการสร้างลูกค้าประจำให้กับร้านของตน
TF-4 เทคนิคจูงใจให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม การทำให้ลูกค้าแต่ละรายซื้อสินค้ามูลค่าสูงขึ้น เป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจปรารถนา หัวใจสำคัญ คือ จะทำอย่างไรเพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าจำนวนชิ้นมากขึ้น และ/หรือ ซื้อสินค้ามูลค่าสูงขึ้นหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความสำคัญของการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และนำมาพัฒนาเทคนิคการเพิ่มยอดขายให้เหมาะสมกับธุรกิจของตน
TF-5 ต้นทุนค่าแรง
บริหารอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ
การทำให้ต้นทุนค่าแรงของร้านอยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงานร้าน ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจความสำคัญของการประมาณการยอดขายที่มีต่อการบริหารต้นทุนค่าแรง การบริหารจัดการแรงงานที่ไม่เกี่ยวกับยอดขาย รวมถึงหลักในการบริหารจัดการกะการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะให้ผู้เข้าอบรมสามารถควบคุมต้นทุนค่าแรงได้อย่างเหมาะสม และสามารถจัดชั่วโมงการทำงานของพนักงานให้สัมพันธ์กับยอดขายที่ตั้งเป้าไว้
TF-6 พื้นฐานการบริหารตัวเลข (งบกำไร-ขาดทุน)
สำหรับผู้จัดการมือใหม่
เรียนความรู้พื้นฐานด้านตัวเลขที่สำคัญในการบริหารร้าน, สาขาหรือหน่วยงาน เช่น ที่มาและการสร้างยอดขาย, ค่าใช้จ่ายที่สำคัญ เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจภาพรวมและที่มาของผลประกอบการของธุรกิจ เตรียมความพร้อมให้ผู้จัดการดำเนินงานได้อย่างมีหลักการและมีความรู้พื้นฐานที่จะนำไปวิเคราะห์ปัญหาและประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต
TF-7 บริหารตัวเลข (งบกำไร-ขาดทุน) อย่างไร
ให้ธุรกิจมีกำไร
ฝึกคิดวิเคราะห์ โดยเน้นการวิเคราะห์แนวโน้มและความสัมพันธ์ของตัวเลขที่สำคัญต่อการบริหารงาน, วิเคราะห์งบกำไรขาดทุน, คำนวณและวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาผลประกอบการของร้าน, สาขา หรือหน่วยงาน ให้ดีขึ้น
TF-8 สินค้าคงคลังจัดการได้ กำไรเห็นๆ การบริหารสินค้าคงคลัง เป็นกิจกรรมสำคัญของแต่ละธุรกิจ
ผู้เข้าอบรมจะได้รู้ถึงความสำคัญของการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ
โดยเรียนรู้ตั้งแต่ "ประเภทของสินค้าคงคลัง", "วงจรสินค้าคงคลัง"ไปจนถึง "แนวทางในการบริหารสินค้าคงคลัง"
อันจะนำมาซึ่งผลกำไรของธุรกิจ
TF-9 จัดร้านอย่างไรให้ดึงดูดใจลูกค้า การจัดเรียงสินค้าและสื่อต่างๆในร้านค้าปลีกนับเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการร้านค้าและการซื้อสินค้าของลูกค้า ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนความรู้พื้นฐานการจัดการด้านการจัดเรียงสินค้าและสื่อต่างๆในร้านค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสด้านการขาย ให้เป็นไปตามเป้ายอดขายที่บริษัทตั้งไว้
ประเภทหลักสูตร รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร
ทักษะการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ
TG-2 มองเกมให้ขาด
ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมืออาชีพ
ในการเป็นผู้จัดการเขตหรือผู้ที่ต้องดูแลธุรกิจที่มีร้านหลายสาขานั้น การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกันในแต่ละร้านเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทั้งทักษะการวิเคราะห์เพื่อจับประเด็นปัญหาและการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาที่พบ ถึงจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องตรงจุด ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การจับประเด็นปัญหาผ่านข้อมูลและการสังเกต, การแยกแยะและเชื่อมโยงปัญหา, การจัดลำดับปัญหาตามความสำคัญ-ความเร่งด่วน-ผลกระทบที่มีต่อหน่วยงาน ผ่านการอภิปรายระหว่างผู้เข้าอบรม และกรณีศึกษาที่วิทยากรเตรียมมา
TG-3 สร้างสรรค์ Action Plan อย่างมืออาชีพ ในการเป็นผู้จัดการเขตหรือผู้ที่ต้องดูแลธุรกิจที่มีร้านหลายสาขา หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การแก้ไขปัญหาและรักษาผลการดำเนินงานให้ดีต่อเนื่องเราจะต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาที่จะสามารถแนะนำให้หน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระเบียบแบบแผน ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกคิดวางแผนวิธีการแก้ปัญหาโดยมองปัจจัยรอบด้าน ผ่านการอภิปรายระหว่างผู้เข้าอบรมและกรณีศึกษาที่วิทยากรเตรียมมา