English for Hotel หลักสูตรบทสนทนาภาษาอังกฤษ


ตัวอย่างแพ็คเกจ

Leader Ship Program
กลุ่มเป้าหมาย :
ระดับผู้จัดการขึ้นไป

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • 1. อบรมให้ผู้จัดการมีความเป็นผู้นำ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในงานที่ทำ และส่งผลให้อัตราการลาออกลดลง
 • 2. เพิ่มความกระตือรือร้นให้ผู้จัดการเกิดความมุ่งมั่นในการทำงานมากขึ้น
No. Category Course Title Course Points
1 เสน่ห์ และความมหัศจรรย์ของการมีจิตบริการ Hospitality & Growing
 • ความแตกต่างระหว่างจิตบริการและการบริการ
 • การแสดงออกซึ่งจิตบริการ
 • แนะนำการบริการแบบญี่ปุ่น
 • การเป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
2 สร้างทักษะสำหรับผู้นำมือใหม่ สร้างบรรยากาศการทำงาน
ที่มีความสุขด้วย Happy Cycle
และวัฒนธรรมการชมเชย
 • การคิดบวก
 • ความสำคัญของความพึงพอใจของพนักงาน
 • ตัวอย่างการทำงานของโรงแรม Ritz-Carlton
 • ตัวอย่างการทำงานของดิสนีย์แลนด์ โตเกียว
3 สร้างทักษะสำหรับผู้นำมือใหม่ สื่อสารอย่างไรให้เป็นผู้นำมือเก่ง
 • หน้าที่และการเตรียมพร้อมของหัวหน้า
 • ทักษะการสื่อสารที่สำคัญของผู้ที่เป็นหัวหน้า
 • เกมที่ทำให้ได้เข้าใจถึงทักษะการฟังและได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง
 • เกมที่ทำให้ได้เข้าใจถึงทักษะการพูดและลงมือฝึกปฏิบัติจริง
4 สร้างทักษะสำหรับผู้นำมือใหม่ สอนงานอย่างไรให้มีชั้นเชิง
 • องค์ประกอบที่สำคัญในการแนะนำรุ่นน้อง คืออะไร ?
 • ความแตกต่างระหว่าง ผู้สอน กับ โค้ช
 • เกมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสำคัญในการสอน
 • ฝึกปฏิบัติจริงเรื่องทักษะการสอน
5 สร้างทักษะสำหรับผู้นำมือใหม่ เส้นทางสู่ความสำเร็จ
ด้วย Team Building
 • Team Building คืออะไร ?
 • การทำงานเป็นทีม สำคัญอย่างไร ?
 • หลักสำคัญ 3 ประการในการสร้างการทำงานเป็นทีม
 • เกมเพื่อการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
Service Skill Program
กลุ่มเป้าหมาย :
พนักงาน

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • 1. เพิ่มความมีจิตบริการ
 • 2. เรียนรู้พื้นฐานทักษะการให้บริการ เพื่อยกระดับมาตรฐานร้าน
No. Category Course Title Course Points
1 เสน่ห์และความมหัศจรรย์ของการมีจิตบริการ Hospitality & Growing
 • ความแตกต่างระหว่างจิตบริการและการบริการ
 • การแสดงออกซึ่งจิตบริการ
 • แนะนำงานบริการแบบญี่ปุ่น
 • การเป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
2 เสน่ห์และความมหัศจรรย์ของการมีจิตบริการ บริการอย่างไร เพื่อมัดใจลูกค้า
 • การบริการที่สร้างความประทับใจนั้นคืออะไร?
 • เล่ากรณีตัวอย่างการบริการในร้านค้าอื่น ๆ
 • มุมมองสำคัญในการแสดงออกซึ่งความมีจิตบริการ คือ อะไร
 • ลองคิดดูว่าเราจะให้บริการลูกค้าอย่างไรได้บ้าง
3 การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (การบริการด้วยความสดใสร่าเริง) โดดเด่นในงานบริการ
ด้วยหลักการทั้ง 5
 • อะไรคือ 5 หลักพื้นฐานของงานบริการ ?
 • ฝึกการทักทาย
 • ตรวจความเรียบร้อยของการแต่งกายและภาพลักษณ์
 • การใช้คำพูดที่ถูกต้องเหมาะสม
 • การฝึกไหว้และการโค้ง
4 การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (การบริการด้วยความสดใสร่าเริง) ภาพลักษณ์ของเรา คือ
ภาพลักษณ์องค์กร
 • ภาพลักษณ์ คือ อะไร ?
 • การดูแลบุคลิกภาพ
 • การยืน, การเดิน, การนั่ง, การไหว้และฝึกปฏิบัติจริง
5 การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (การบริการด้วยความสดใสร่าเริง) สร้างธุรกิจบริการ
ให้ยั่งยืนด้วย QSC
 • อะไรคือ QSC?
 • สิ่งที่สามารถทำได้เพื่อยกระดับคุณภาพ
 • ฝึกการบริการ
 • สิ่งสำคัญในเรื่องความสะอาด
 • วางแผนการปฏิบัติงาน
Basic Business Skill Program
กลุ่มเป้าหมาย :
พนักงาน

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • 1. เรียนรู้หลักพื้นฐานในการทำงาน
 • 2. เพิ่มความกระตือรือร้นในการทำงาน
No. Category Course Title Course Points
1 เสน่ห์และความมหัศจรรย์ของการมีจิตบริการ Hospitality & Growing
 • ความแตกต่างระหว่างจิตบริการและการบริการ
 • การแสดงออกซึ่งจิตบริการ
 • แนะนำงานบริการแบบญี่ปุ่น
 • การเป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
2 หลักพื้นฐานในการทำงาน เส้นทางสู่การเป็นพนักงานดีเด่น
 • อะไรคือเสน่ห์ของงานบริการ ?
 • เหตุใดกฎจึงมีความสำคัญ ?
 • หลักการเตรียมพร้อม 8 ประการของคนทำงาน
 • คนแบบไหนที่อยากทำงานด้วย ?
3 หลักพื้นฐานในการทำงาน ระบบการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น
Hou Ren Sou
 • พื้นฐานการสื่อสาร
 • อะไรคือ HOU-REN-SOU ?
 • ฝึกปฏิบัติตามหลัก HOU-REN-SOU
 • อะไรคือ PDCA ?
 • เกมเรียนรู้หลัก PDCA
Upgrade Client Satisfaction Program
กลุ่มเป้าหมาย :
พนักงาน

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • 1. เพิ่มความมีจิตบริการ
 • 2. เรียนรู้พื้นฐานทักษะการให้บริการ เพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
No. Category Course Title Course Points
1 การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (การบริการด้วยความสดใสร่าเริง) สร้างธุรกิจบริการ
ให้ยั่งยืนด้วย QSC
 • อะไรคือ QSC ?
 • สิ่งที่สามารถทำได้เพื่อยกระดับคุณภาพ
 • ฝึกการบริการ
 • สิ่งสำคัญในเรื่องความสะอาด
 • วางแผนการปฏิบัติงาน
2 หลักพื้นฐานในการทำงาน เปลี่ยนการร้องเรียน
ให้เป็นของขวัญ
 • หลักการของ Goodman
 • สาเหตุของการร้องเรียนคืออะไร ?
 • 3 ขั้นตอนในการรับมือเบื้องต้น
 • การแสดงบทบาทสมมติ
3 สอนงานและการพัฒนาศักยภาพผจก. สื่อสารอย่างไรให้เป็นผู้นำมือเก่ง / สอนงานอย่างไรให้มีชั้นเชิง
 • หน้าที่และการเตรียมพร้อมของหัวหน้า
 • ทักษะการสื่อสารที่สำคัญของผู้ที่เป็นหัวหน้า
 • เกมที่ทำให้เข้าใจถึงทักษะการฟัง-พูดและฝึกปฏิบัติจริง
Back Office staff program
กลุ่มเป้าหมาย :
พนักงาน

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • 1. เรียนรู้หลักพื้นฐานในการทำงาน
 • 2. เพิ่มความกระตือรือร้นในการทำงานแม้จะอยู่แต่ในออฟฟิศก็สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้
No. Category Course Title Course Points
1 สร้างทักษะสำหรับผู้นำมือใหม่ เส้นทางสู่ความสำเร็จ
ด้วย Team Building
 • Team Building คือ อะไร ?
 • การทำงานเป็นทีม สำคัญอย่างไร ?
 • หลักสำคัญ 3 ประการในการทำงานเป็นทีม
 • เกมเพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีม
2 สร้างทักษะสำหรับผู้นำมือใหม่ สร้างบรรยากาศการทำงาน
ที่มีความสุขด้วย Happy Cycle
และวัฒนธรรมการชมเชย
 • การคิดบวก
 • ความสำคัญของความพึงพอใจของพนักงาน
 • ตัวอย่างการทำงานของโรงแรม Ritz-Carlton
 • ตัวอย่างการทำงานของดิสนีย์แลนด์ โตเกียว
3 หลักพื้นฐานในการทำงาน ระบบการทำงานสไตล์ญี่ปุ่น
Hou Ren Sou
 • พื้นฐานการสื่อสาร
 • อะไรคือ HOU-REN-SOU ?
 • ฝึกปฏิบัติตามหลัก HOU-REN-SOU
 • อะไรคือ PDCA ?
 • เกมเรียนรู้หลัก PDCA
Service Specialist Program
กลุ่มเป้าหมาย :
พนักงานระดับหัวหน้างาน หรือผู้จัดการ

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • 1. เรียนรู้หลักการในการพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพในร้าน
 • 2. พัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำและผู้วิเคราะห์ได้ดี
No. Category Course Title Course Points
1 สร้างทักษะสำหรับผู้นำมือใหม่ สร้างเสริมศักยภาพทางความคิด
สู่ความเป็นสุดยอดผจก.
 • ความรับผิดชอบของผู้จัดการสาขา, ร้าน
 • สูตรความเป็นผู้นำ
 • ความสมดุลของ IQ, EQ, SQ
2 สร้างทักษะสำหรับผู้นำมือใหม่ พื้นฐานการบริหารตัวเลข
(งบกำไร-ขาดทุน)
สำหรับผู้จัดการมือใหม่
 • ที่มาของยอดขาย และวิธีการสร้างยอดขาย
 • รู้จักค่าใช้จ่ายที่สำคัญ ในการบริหารธุรกิจ
 • ทราบความสัมพันธ์ระหว่างยอดขาย ค่าใช้จ่ายและผลกำไร
3 สร้างทักษะสำหรับผู้นำ บริหารตัวเลข (งบกำไร-ขาดทุน) อย่างไร ให้ธุรกิจมีกำไร
 • ฝึกวิเคราะห์ผลประกอบการ จากตัวอย่างงบกำไร-ขาดทุน
 • ฝึกคำนวณและวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
 • เรียนรู้แนวทางการหาสาเหตุของปัญหาและพัฒนาผลประกอบการ

รับเอกสารสำคัญ