Growing Academy

Service

Consulting

บริการในการเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนการจัดการ

จัดทำกฏระเบียบการทำงาน, จัดทำคู่มือและ VDO คู่มือการทำงาน, จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้กว่าร้อยบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่น ประกอบกับทีมงานไทยที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ เพื่อร่วมพัฒนาองค์กรของท่านให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และด้านการเพิ่มยอดขายหรือกำไร

จัดทำกฏระเบียบการทำงาน

การจัดระเบียบในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีแนวทางในการทำงานที่เหมาะสมกับนโยบายของบริษัทและแนวความคิดของผู้บริหาร โดยการจัดทำให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าใจง่ายโดยทั่วกัน

จัดทำคู่มือการทำงาน

การจัดทำคู่มืออาจเป็นทางออกที่เหมาะสมของปัญหาเหล่านี้ได้

  • อยากให้ร้านทุกสาขา มีบริการที่ดี ในระดับเดียวกัน
  • ผู้สอนงานแต่ละคน สอนวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน
  • ต้องการลดเวลาการสอนงาน
  • อยากได้เครื่องมือควบคุมมาตรฐานและถ่ายทอดระบบ FC

จัดทำ VDO คู่มือการทำงาน

บางเรื่องก็ยากที่จะอธิบายด้วยวาจา หรือตัวอักษร การนำเสนอในรูปแบบวีดีโอจะทำให้เข้าใจกระจ่างชัดขึ้น