Growing Academy

Service

Job Loto

เว็บไซต์ Scouting ที่จะช่วยให้คุณได้เจอพนักงานที่ใช่ !

บริษัทสามารถค้นหาบุคลากรที่ลงทะเบียนได้ ไม่เพียงจากทั้งอายุ เพศหรือประวัติการศึกษาเท่านั้น แต่ยังสามารถค้นหาเพิ่มเติมจากประวัติการทำงาน สายอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือจำนวนปีที่ทำงานได้เช่นกัน เพื่อให้สามารถค้นหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการมากที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถติดต่อเรียกผู้ที่สนใจ ให้เข้ามารับการสัมภาษณ์งานได้โดยตรงและไม่เสียเวลาด้วย