Growing Academy

Service

Manual

การสร้างตัวแบบมาตรฐาน

การสร้างเครื่องมือที่ใช้เรียนรู้และอ้างอิงได้ทุกเมื่อ ณ สถานที่ทำงานจริง

คู่มือมาตรฐานการบริการที่ใช้สำหรับบุคลากรทุกคนและทุกระดับชั้น
※ โดยบางส่วนจะต้องมีการจัดทำเป็นรูปแบบวีดีโอ

ผู้ที่นำไปใช้ - บุคลากรทุกคน

ในการที่จะให้บริการด้วยมาตรฐานที่สูงในแต่ละสาขานั้น จะต้องตีความในส่วนของวิสัยทัศน์ อุดมคติที่ต้องการให้ร้านค้าและการบริการลูกค้าเป็นไปในรูปแบบใด (หรือที่เรียกว่ามาตรฐานนั้น) ให้เกิดความกระจ่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งในรูปแบบ ตัวอักษร ภาพประกอบ รูปถ่าย รวมถึงภาพเคลื่อนไหวหรือวีดีโอเป็นต้น

เพราะด้วยสื่อการเรียนรู้เหล่านี้จะสามารถแสดงตัวแบบ "มาตรฐาน" ออกมาให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะช่วยลดปัจจัยที่จะทำให้คุณภาพการเรียนรู้จากผู้สอนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน รวมทั้งยังสามารถลดระยะเวลาในขั้นตอนบางอย่างที่ใช้ในการสอนงานและการเรียนรู้ได้อีกด้วย

โดยเมื่อหัวหน้างานมีการชี้แนะและสอนงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถนำไปใช้ควบคู่กับการสอนงานเพื่อให้เป็นไปตามคู่มือมาตรฐานการทำงาน รวมถึงสามารถตรวจสอบได้ว่าทำถูกต้องแล้วหรือไม่ ซึ่งจะทำให้การชี้แนะและการสอนงานนั้นกระทำได้โดยง่าย มีประสิทธิภาพ และถูกต้องเหมาะสม

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้มีการใช้ภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบวีดีโอควบคู่ไปด้วย